Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

Như đề cập ở các bài viết trước, Hyper-V Replica cho phép một Primary Site thực hiện replicate các máy ảo đến Replica Site. Khi có xử cố xảy ra ở Primary Site, thì ta có thể nhanh chóng xử lý và phục hồi các máy ảo nhờ vào Replica Site. Giả sử trường hợp Primary Site và Replica Site đều chết, thì chúng ta xử lý như thế nào trong khi công ty đang triển khai một sự kiện hoặc một dự án và cần các máy ảo hơn hết lúc nào.

Windows Server 2012 R2 bổ sung thêm tính năng Hyper-V Replica Chain để giải quyết vấn đề trên. Lúc này sẽ có nhiều Replica Site dự phòng hơn và điều đó tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp. Hoạt động theo chuỗi “mắt xích”, tức Primary Site sẽ replicate các máy ảo tới Replica Site 1, Replica Site 1 sẽ tiếp tục replicate các máy ảo này tới các Replica Site 2,3,4,5….

Mô hình Hyper-V Replica Chain

112 thumb1 - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

· Máy Domain Controller/File-Server (172.1.1.1/24) : chứa VHD của máy ảo

· Máy Hyper-V1 (Primary Site) : 172.1.1.2/24, thực hiện Replicate máy ảo VM1 sang Hyper-V2

· Máy Hyper-V2 (Replica Site 1) : 172.1.1.3/24, sẽ thực hiện replicate chain với Hyper-V3

· Máy Hyper-V3 (Replica Site 2) : 172.1..14/24

Các bước thực hiện

1. Tạo máy ảo VM tại Primary Site và VHD (Storage) của máy ảo nằm ở File Server, thực hiện tại link này : Link

2. Cấu hình tính năng Hyper-V Replica cho Primary Site và Replica Site, thực hiện tại link này : Link

Xem thêm:  Tính năng mới trên Windows Server 2012 R2

3. Cấu hình tính năng Hyper-V Replica cho Replica Site 2 :

 • Máy Hyper-V3, chuột phải và chọn “Hyper-V Settings”

1 thumb4 1 - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

 • Vào thẻ “Replication Configuration” –> Check vào ô “Enable this computer as a Replica Server” –> Chọn giao thức HTTP để giao tiếp và chọn “Allow replication from any authenticated server”, lúc này bạn ấn Browse để chỉ tới thư mục chứa máy ảo sẽ được replicate đến.

2 thumb4 1 - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

 • Nhấn OK, Hyper-V sẽ nhắc nhở bạn mở 2 port firewall : “Hyper-V Replica HTTP/HTTPS Listener”

3 thumb3 1 - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

 • Vào Firewall –> Advanced Settings –> Inbound Rules –> Mở 2 port này lên

4 thumb2 1 - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

4. Thực hiện cấu hình Hyper-V Replication Chain cho Replica Site 1 và Replica Site 2

 • Trên máy Hyper-V2, chuột phải máy ảo –> Replication –> Extend Replication…

13 thumb2 - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

 • Chọn server bên Replica Site 2 –> trong mô hình là server “Hyper-V3”

14 thumb2 1 - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

 • Chọn giao thức kết nối –> Use Kerberos Authentication (HTTP) và nén trước khi truyền

15 thumb1 1 - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

 • Chọn thời gian replicate (mặc định là 5 phút)

16 thumb2 - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

 • Chọn Recovery Points.

17 thumb1 - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

 • Thực hiện Replicate trên đường network và tiến hành Replicate ngay

18 thumb2 - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

19 thumb1 - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

 • Lúc này máy ảo sẽ được Replica Site 2 tiến hành replicate sang cho Replica Site 3

22 thumb - Hyper-V Replica Chain trong Windows Server 2012 R2

Lưu ý : Primary Site và Replica Site 2 phải Synchronize, thì Replica Site 2 mới có thể tiếp tục synchronize tới Replica Site 3.

Để lại bình luận

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.