Hướng dẫn kháng cáo Youtube bị chết kênh

Mình may mắn kháng kênh sống lại nên share, chứ không phá miếng ăn của ai ) với lại cách kháng này hên xui lắm chứ không tut tiếc gì hết 1f642 - Hướng dẫn kháng cáo Youtube bị chết kênhSoạn nội dung dưới đây và gửi vào email:

Mục lục bài viết:

Tiếng Anh

Model 1: “Hi admin Youtube,

I have received complaints about the video “links video “ violates community guidelines Youtube.
My whole Youtube account “channel name” was suspended due to some videos that was flagged for spam, scam, and commercially deceptive content, and I have reviewed the community guidelines and I don’t see how my video violates them in any way.
I could not agree with the reason for this penatly was because the video was allegedly flagged for spam, scam, and commercially deceptive which violates Youtube’s Community Guidelines. These are the following reasons I don’t agree with the penatly:
1. Videos do not have the pornographic images, videos do not tend to be violent, or stimulate others to do violence. My video is no shocking images or splash. Video of me no offensive images or racist.
2. I set the default thumbnail of video you upload.
3. I do not repeated many times in the tag keywords and description tags.
4. I believe my video was flagged by one individual or one group of certain fixed assets destructive of me.
We wish Youtube – google reconsider my case, and have a better resolution.
Sincere thanks!

Model 2:

My whole Youtube account “channel name” was suspended due to some videos that was flagged for spam, scam, and commercially deceptive content, and I have reviewed the community guidelines and I don’t see how my video violates them in any way. According to Youtube’s email, the only penatly was related to the video below. I could not agree with the reason for this penatly was because the video was allegedly flagged for spam, scam, and commercially deceptive which violates Youtube’s Community Guidelines. These are the following reasons I don’t agree with the penatly.

1/ The contents of all of the videos in my account don’t contain any spam in the video or in the comments so it does not violate the spam policies.
2/ The videos does not utilize service that increase traffic artificially. All views and traffic are authentic.
3/ The video does not contain misleading meta-data. It would be awesome if you can take a look and address my issues. Again, thanks you very much for unsuspending my account.

Model 3: My account does not violate the principle of contract. Videos do not have the pornographic images, videos do not tend to be violent, or stimulate others to do violence. My video is no shocking images or splash. Video of me no offensive images or racist. I set the default thumbnail of video you upload. I do not repeated many times in the tag keywords and description tags. I believe my video was flagged by one individual or one group of certain fixed assets destructive of me. We wish google reconsider my case, and have a better resolution. Sincere thanks

Model 4:

Unsuspended Youtube Account (Title của mail)

Dear Youtube team, Thanks you very much for re-reviewing my Youtube channel ……. and unsuspending my Youtube account! My whole Youtube account …….. was suspended due to a video that was flagged for spam, scam, and commercially deceptive content, and I have reviewed the community guidelines and I don’t see how my video violates them in any way. According to Youtube’s email, the only penatly was related to the video below. I could not agree with the reason for this penatly was because the video was allegedly flagged for spam, scam, and commercially deceptive which violates Youtube’s Community Guidelines. These are the following reasons I don’t agree with the penatly.
1/ The contents of the video “……………..” does not contain any spam in the video or in the comments so it does not violate the spam policies. The video was…………….
2/ The video does not utilize service that increase traffic artificially. All views and traffic are authentic.
3/ The video does not contain misleading metadata. It would be awesome if you can take a look and address my issues. Again, thanks you very much for unsuspending my Youtube account
My Name :

My Channel :

My Email :

My Phone :

Thanks and Best Regards Youtube Team!

Tiếng Việt

(Hãy nhớ thay tên kênh).

Mẫu 1: “Hi admin Youtube,

Tôi đã nhận được khiếu nại về video liên kết “video” vi phạm nguyên tắc cộng đồng Youtube.
Toàn bộ tài khoản Youtube của tôi “tên kênh” đã bị tạm ngưng do một số video bị gắn cờ vì spam, lừa đảo và nội dung đánh lừa thương mại và tôi đã xem lại các nguyên tắc cộng đồng và tôi không thấy video của mình vi phạm chúng như thế nào dưới bất kỳ hình thức nào.
Tôi không thể đồng ý với lý do của điều này là vì video này bị gắn cờ vì spam, lừa đảo và lừa đảo thương mại vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của Youtube. Đây là những lý do sau đây tôi không đồng ý với các penatly:
1. Video không có hình ảnh khiêu dâm, video không có xu hướng bạo lực, hoặc kích thích người khác hành động bạo lực. Video của tôi không có hình ảnh gây sốc hoặc giật gân. Video của tôi không có hình ảnh xúc phạm hoặc phân biệt chủng tộc.
2. Tôi đặt hình thu nhỏ mặc định của video bạn tải lên.
3. Tôi không lặp lại nhiều lần trong các từ khóa và thẻ mô tả.
4. Tôi tin rằng video của tôi bị gắn cờ bởi một cá nhân hoặc một nhóm các tài sản cố định nhất định phá hoại tôi.
Chúng tôi muốn Youtube – google xem xét lại trường hợp của tôi và có độ phân giải tốt hơn.
Chân thành cảm ơn!

Mẫu 2:
Toàn bộ tài khoản Youtube của tôi “tên kênh” đã bị tạm ngưng do một số video bị gắn cờ vì spam, lừa đảo và nội dung đánh lừa thương mại và tôi đã xem lại các nguyên tắc cộng đồng và tôi không thấy video của mình vi phạm chúng như thế nào dưới bất kỳ hình thức nào. Theo email của Youtube, hình ảnh chỉ có liên quan đến video dưới đây. Tôi không thể đồng ý với lý do của điều này là vì video này bị gắn cờ vì spam, lừa đảo và lừa đảo thương mại vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của Youtube. Đây là những lý do sau đây tôi không đồng ý với các penatly.
1 / Nội dung của tất cả video trong tài khoản của tôi không chứa bất kỳ đoạn spam nào trong video hoặc trong nhận xét do đó nó không vi phạm các chính sách về spam.
2 / Các video không sử dụng dịch vụ làm tăng lưu lượng truy cập giả tạo. Tất cả lượt xem và giao thông là xác thực.
3 / Video không chứa siêu dữ liệu gây hiểu nhầm. Nó sẽ là tuyệt vời nếu bạn có thể xem và giải quyết các vấn đề của tôi. Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hủy tài khoản của tôi.

Mẫu 3: Tài khoản của tôi không vi phạm nguyên tắc hợp đồng. Video không có hình ảnh khiêu dâm, video không có xu hướng bạo lực hoặc kích thích người khác thực hiện hành động bạo lực. Video của tôi không có hình ảnh gây sốc hoặc giật gân. Video của tôi không có hình ảnh xúc phạm hoặc phân biệt chủng tộc. Tôi đặt hình thu nhỏ mặc định của video bạn tải lên. Tôi không lặp lại nhiều lần trong thẻ từ khóa và thẻ mô tả. Tôi tin rằng video của tôi bị gắn cờ bởi một cá nhân hoặc một nhóm các tài sản cố định nhất định phá hoại tôi. Chúng tôi muốn Google xem xét lại trường hợp của tôi và có độ phân giải tốt hơn. Chân thành cảm ơn

Mẫu 4:
Unsuspended Tài khoản Youtube (Tiêu đề của mail)

Nhóm thân mến của YouTube, Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem lại kênh Youtube của tôi ……. và hủy tài khoản YouTube của tôi! Toàn bộ tài khoản YouTube của tôi đã bị tạm ngừng do một video bị gắn cờ vì spam, lừa đảo và nội dung đánh lừa thương mại và tôi đã xem lại nguyên tắc cộng đồng và tôi không thấy video của mình vi phạm chúng như thế nào dù sao. Theo email của Youtube, hình ảnh chỉ có liên quan đến video dưới đây. Tôi không thể đồng ý với lý do của điều này là vì video này bị gắn cờ vì spam, lừa đảo và lừa đảo thương mại vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của Youtube. Đây là những lý do sau đây tôi không đồng ý với các penatly.
1 / Nội dung của video “……………..” không chứa bất kỳ đoạn spam nào trong video hoặc trong nhận xét do đó nó không vi phạm các chính sách về spam. Video này là …………….
2 / Video không sử dụng dịch vụ làm tăng lưu lượng truy cập giả tạo. Tất cả lượt xem và giao thông là xác thực.
3 / Video không chứa siêu dữ liệu gây hiểu lầm. Nó sẽ là tuyệt vời nếu bạn có thể xem và giải quyết các vấn đề của tôi. Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hủy bỏ tài khoản Youtube của tôi
Tên của tôi :

Kênh của tôi :

Email của tôi :

Điện thoại của tôi :

Cảm ơn và Trân trọng! Youtube Team!

Author: Trương Minh Trí

Để lại bình luận

11 Bình luận on "Hướng dẫn kháng cáo Youtube bị chết kênh"

avatar
newest oldest
Duy | <span class="wpdiscuz-comment-count">5 comments</span>
Duy | 5 comments

Xé tem và thanks ad

Lâm Trung Tính | <span class="wpdiscuz-comment-count">948 comments</span>

Quá tuyệt. Cảm ơn bạn nhé ^^

Blacknet | <span class="wpdiscuz-comment-count">286 comments</span>
Blacknet | 286 comments

Thank ad hay lắm

Lâm Trung Tính | <span class="wpdiscuz-comment-count">948 comments</span>

Thay mặt Ad cảm ơn bạn đã quan tâm. Love <3

Trường | <span class="wpdiscuz-comment-count">17 comments</span>

Có ai hiểu không v?

Lâm Trung Tính | <span class="wpdiscuz-comment-count">948 comments</span>

Bạn cứ làm đọc kĩ như trên là được đó mà 🙂

Trường | <span class="wpdiscuz-comment-count">17 comments</span>

Hướng dẩn tui làm với

Lâm Trung Tính | <span class="wpdiscuz-comment-count">948 comments</span>

Có đầy đủ như trên rồi nhé bạn. Làm theo đi >>>

Tuthan | <span class="wpdiscuz-comment-count">1 comments</span>
Tuthan | 1 comments
Hoàng Anh | <span class="wpdiscuz-comment-count">43 comments</span>

what is that ?

Lâm Trung Tính | <span class="wpdiscuz-comment-count">948 comments</span>

là sao đó bạn, nói rõ hơn chút đi nhé >>>