[Source] Attack Flood Version 1.0 DuyKhang-MZG

Đây là mã nguồn chương trình Speed Attack Flood Version 1.0 của DuyKhang-MZG.
Link download chương trình gốc: [Download] (pass chạy tool : dnduykhang-mzg@1234!@#$)
Đi vào phân tích thử chương trình thì thấy chương trình này được pack bằng UPX 0.89.6 – 1.02 / 1.05 – 2.90 -> Markus & Laszlo

[​IMG]

Các bài viết liên quan

Tiếp tục unpack xem:
Thì đây là 1 chương trình được viết bằng autoit:
Sau khi Decompile thì được source đã qua giai đoạn làm rối mã bằng obfuscated nhưng obfuscated thì không tốn nhiều thời gian để đưa trở lại bình thường tí nào!!
giờ chia sẻ source này cho các bạn yêu thích lập trình tham khảo thêm về cách mà người ta code tool ddos như thế nào nhé.

Code: